ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ After Effects പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല | Basic Tutorial Malayalam | Arpith AravindAfter Effects Introduction & Basics Interface, Composition, Timeline, Transform, Solid & Text My System Configuration i7 8th gen 8700K Gigabyte 390m 550w …

source